تعبیر خواب وضع شده توسط حکمای هندی برای کسری

جناب آقای اویسی می گوید : این تعبیر خوابی است که حکمای هند برای کسری انوشیروان وضع

کرده اند و طریق آن به این گونه است که هر چه در خواب می بیند اسم اول آن را در این جدول بیابد

تا تعبیر آن را به دست آورد مثلا چنانچه نماز ببیند در حرف نون و چنانچه اسب ببیند در حرف الف

آن را بیابد و اما جدول این است :

 

الف : دلیل می کند که کارهای او بالا گیرد

ب : بر یافتن مراد است

ت : پشیمانی کارها است

ث : بر یافتن نصرت است

ج : خبری رسد و به آن شاد شود

ح : رنج و بیماری است

خ : یافتن دولت ( پست و مقام ) است

د : بالاگرفتن کارها است

ذ : به کسی برسد با عمل و مراد بیند

ر : چیزی یافتن است

ز : خصومت و دشمنی است

س : دولت عظیم است

ش : پشیمانی کارها است

ص : دلالت کند که سعی نماید در امر دنیا و آخرت

ض : برسد خبری و مسرور گردد

ط :یافتن سعادت است

ظ : یافتن فتح و نصرت است

ع : به جایی برسد و شاد شود

غ : یافتن فرزند است

ف : از کسی برنجد

ق : یافتن مال و مراد است

ک : شادی و برآمدن امید است

ل : بر بیماری دلالت کند

م : دلالت کند بر خبر خوش

ن : کارهای وی بالا گیرد

و : از دوستان شاد شود

ه : خرمی و خوشی یافتن است

ی : دلالت بر شادی است

 

 

 

منبع : هفت شهر عشق ج ۱ ص 174

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.