چگونگی تعبیر خواب در شبهای ماه قمری

شب اول ماه صحت ندارد

شب دوم ماه تعبیرش برعکس است

شب سوم ماه تعبیرش برعکس است

شب چهارم ماه با تعویق صحت دارد

شب پنجم ماه با تعویق صحت دارد

شب ششم ماه صحیح است

شب هفتم ماه صحیح است

شب هشتم ماه نیک است

شب نهم ماه نیک است

شب دهم ماه صحت ندارد

شب یازدهم ماه نیک است

شب دوازدهم ماه نیک است

شب سیزدهم ماه خیر و ضرر ندارد

شب چهاردهم ماه خیر و ضرر ندارد

شب پانزدهم ماه صحیح است

شب شانزدهم ماه با تعویق صحت دارد

شب هفدهم ماه با تعویق صحت دارد

شب هیجدهم ماه صحیح است

شب نوزدهم ماه صحیح است

شب بیستم ماه صحت ندارد

شب بیست و یکم ماه صحت ندارد

شب بیست و دوم ماه نیک است

شب بیست و سوم ماه نیک است

شب بیست و چهارم ماه تعبیرش برعکس است

شب بیست و پنجم ماه صحت ندارد

شب بیست و ششم ماه صحت ندارد

شب بیست و هفتم ماه صحیح است

شب بیست و هشتم ماه نیک است

شب بیست و نهم ماه صحت ندارد

شب سی ام ماه صحیح و موثر است

 

 

منبع : ختوم و اذکار ج 1 ص 429

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.