برای جلب محبت مردم

 

برای جلب محبت مردم :

روز پنج شنبه را روزه گرفته و با خرما افطار کند . بعد از نماز مغرب ۱۲۱ مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بگوید 

سپس بعد از نماز عشاء در رختخواب خویش بسم الله الرحمن الرحیم را آنقدر بگوید تا به خواب رود بعد از نماز

 صبح رزو جمعه نیز ۱۲۱ مرتبه نیز بگویود سپس این نوشته را با خود همیشه نگه دارد

ب س م  ال ل ه ال ر ح م ن ال ر ح ی م

علامه دمیری می گوید : قسم به خدا هر مرد یا زنی که این عمل را انجام دهد نزد مردم مانند شب ماه چهارادهم

محبوب خواهد بود

 

منبع : مخزن تعویذات ص ۸۳

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.