برای پیدا کردن یار و معشوق

برای پیدا کردن یار و معشوق :

1

برای اینکه دوست و  همدمی پیدا کنی وفق فوق را نوشته و همراه داشته باش و یک عدد هم از آن را نوشته

در اب پاک شسته و مقدار لب تر کردن از آن بنوشد و دعای زیر را هم قرائت کند با هر که برخورد کند دوستی و

محبت وی جلب کند

 2

منبع :خزینة الاسرار و کشف الاخفاء ص ۸۵و ۸۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.