ختم آیة الکرسی جهت محبت

آمده که هر آیة الکرسی را هفت روز نزد طلوع صبح قبل از آن که به کسی حرف بزند رو

به قبله یازده نوبت بخواند و در ما بین عین های ( یشفع عنده ) محبت کسی را قصد نماید

البته آن شخص دوست او گردد و مجرب است به شرط آنکه آن مطلب حلال باشد

 

منبع : منهاج العارفین ص 247

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.