ختم جهت جلب محبت مردم

روز پنج شنبه را روزه گرفته و با خرما افطار کند بعد از نماز مغرب 121 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم

بگوید سپس بعد از نماز عشاء در رختخواب خویش بسم الله الرحمن الرحیم را آنقدر بگوید تا

به خواب رود بعد از نماز صبح روز جمعه نیز 121 مرتبه نیز بگوید سپس این نوشته را با خود همیشه

نگه دارد

 

ب س م ال ل ه ال ر ح م ن ال رح ی م

 

علامه دمیری می گوید : قسم به خدا هر مرد یا زنی که این عمل را انجام دهد نزد مردم مانند

ماه شب چهارده محبوب خواهد بود

 

 

منبع : مخزن تعویذات ص 83

 

 

 

One comment on “ختم جهت جلب محبت مردم

  • چه جالب !!!!
    حتما امتحان می کنم و نظرم رو چند ماه دیگه ثبت می کنم . اگر خوب بود همه استفاده کنند!

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.