ختم جهت محبت شدید معشوق و از بین بردن دشمن

گویند به جهت مقهوریت دشمن 40 مرتبه آیة الکرسی را بخواند چون به ما بین دو میم

در  یعلم ما بین ایدیهم  رسد آن دشمن را به نظر آورد و خواندن آن نیز به عدد مذکور به

جهت کفایت سایر مهمات موثر است به شرط آنکه بخاطر گذراند مطلوب را در ما بین

عین  یشفع عنده و هم چنین هفت مرتبه خواندن آن بر نمک طعام و در طعام نموده

و اطعام آن به مطلوب موجب محبت شدیده آن مطلوب خواهد شد .

 

منبع : گوهر شب چراغ ج 1 ص 60

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.