دعایی مجرب برای بی قرار کردن و عاشق کردن محبوب

بنویس بر کاغذ و بر درخت بیاویزد مراد حاصل شود

 

والریاح ذوالریاح فلان بنت فلان را مهربان گردان بحق کهیعص و بحق

حمعسق و بحق اهیا شراهیا و بحق علیهم غیر المغضوب علیهم انعمت علیهم

ولا الضالین

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 281

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.