دعا برای به عقد در آوردن زن مورد نظر

اگر بخواهی زنی را به عقد خود درآوری باید مغز بادامی بر دارد و سوره یس را

برآن بخواند و بدمد و بعد از آن به ابریشم سبز بپیچد و از شاخه درخت میوه ای

که شیرین باشد بیاویزد و در پای درخت بوی خوش بسوزاند مرادش حاصل گردد

 

 

 

منبع : سر المستتر ص 38

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.