ذکر برای رئوف شدن قلب کسی

اگر کسی بعد از فرائض 36 مرتبه اسم شریف الولی را بخواند خدای رئوف همه مفلوقات خود

را با او مهربان گرداند از معصوم وارد است اگر پادشاه بر کسی غضبناک باشد و بخواهند او

را از قهر منصرف نماید و یا هرشخصی را بخواهند مهربان و با شفقت گردانند این اسم را بر

گل سرخ یا میوه شیرین بخوانند با سه عدد تکسیر که 615 مرتبه می شود آن گل را بو کنند

یا میوه را بخورانند قلب او نسبت به آن شخص رئوف گردد . غزالی گوید 36 مرتبه نیز این اثر را دارد

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 44

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.