ذکر برای عزیز شدن و محترم شدن نزد دیگران

اگر شخصی بخواهد نزد دیگری عزیز و محترم شود به طرف راست و چپ و جهت خودش

هر کدام 4 مرتبه بگوید یا عزیز

سپس به طرف مقابل بدمد البته عزیز خواهد شد . این عمل مجرب و صحیح است

 

 

منبع : شرح حال وفائی شوشتری ص 115

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.