دعا برای اداء قرض

برای اداء قرض 10 روز و هر روز 100 مرتبه بگوید :
يَا خَفِيَ‏ الْأَلْطَافِ‏ نَجِّنَا مِمَّا نَخَافُ‏ يَا لَطِيفُ‏ُ أَدْرِكْنِي‏ بِلُطْفِكَ‏ الْخَفِيِ‏
مجرب است
منبع : ادعیه ختومات دستورات ص 65

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.