برای رفع شدت گرفتاری

برای رفع شدت گرفتاری :

از شیخ بهایی نقل است برای رفع شدت گرفتاری شب جمعه نیت روزه فردا را بکند سپس بعد از نماز صبح ۶۰۰

مرتبه بگوید : ما شاءَ اللَّهُ‏ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏  بدون شک به هدفش خواهد رسید مولف گوید : من در امور کلی تجربه

کرده ام

 

 

 

منبع : سر المستتر ص ۱۷۲ – ختوم و اذکار ص ۳۹

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.