ذکر برای اتمام رساندن تمام کارها و آسان شدن امور

ذکر یا فتاح را برای اتمام رساندن و آسان شدن تمام کارها به مجموع

ابجد بسم الله الرحمن الرحیم و ابجد نام فرد و ابجد نام مادر فرد در دو روز فقط

سه شنبه یا پنج شنبه در ساعت مشتری یا قمر باید خواند

مثال :

ابجد بسم الله الرحمن الرحیم : 786

نام شما مثلا کریم : 270

نام مادر شما مثلا زینب : 69

مجموع سه عدد

786 +270+69 =1125

پس ذکر یا فتاح را در روز سه شنبه یا پنج شنبه در ساعت قمر یا مشتری به تعداد 1125 بار باید فردی به نام کریم و با نام مادر زینب بگوید

ابجد کبیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 ) .

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.