ذکر برای دفع غم و اندوه

برای رفع تب و سر درد و انواع مرض ها در سه پاره ی کاغذ هر یک سه دفعه یا غفور بنویسید

و بلع کند اگر شخصی مهموم و مغموم باشد این عمل را انجام دهد مسرور و مکشوف می گردد

و غم های او زایل می شود

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 68

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.