ذکر جهت رفع پریشانی و فقر

در بعضی از کتب آمده است اگر کسی با وضو در خلوت بنشیند و تا سه شب و هر شب 40024 مرتبه بگوید

یا باسط   پریشانی و فقر از او رفع می شود و از جایی که گمان نمی رود برای معیشت او کمک و یاری

می رسد و تنگی معیشت او به فراخی و وسعت تبدیل می گردد . شخص بزرگی فرمودند : برای یافتن

دولت و زوال عسرت ( و سختی ) بارها این ذکر را تجربه کرده ام نظیر ندارد .

 

 

منبع : صحیفه مهدیه ص 116

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.