ختم برای فراخی روزی و عدم تنگ شدن روزی

اگر کسی خواهد که رزق وی فراخ شود و وری تنگی روزی نبیند و محتاج به کسی

نشود باید که بعد از نماز بامداد سوره یس را بدین ترتیب بخواند هر روز بلا فاصله .

ترتیب به این قرار است :

 

اول ده بار صلوات بفرستد و بعد اذا جاء نصر الله را بیست و پنح بار بخواند پس از آن

نیز صلوات ده بار بفرستد و لفظ یس ده بار تکرار کند و چون به ذلک تقدیر العلیم

برسد چهار بار همین لفظ تکرار کند و چون به لفظ    سلام قولا من رب رحیم   برسد 15

بار تکرار کند و چون به لفظ مثلهم بلی برسد شش بار این لفظ را تکرار کند و چون تمام

شود ده بار صلوات بر پیغمبر بفرستد بسوی آسمان بدمد بدین طریق مداومت نماید

امید است که در رزق محتاج نشود به کسی و درهای روزی بر وی گشاده گردد .

 

 

 

منبع : تحفة الاسرار ص 314

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.